Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy verklaring EWSK
De Eindhovense Weer- en Sterrenkundige Kring, kortweg “EWSK”, genoemd verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De EWSK is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Leeswijzer
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Verder geven wij aan op welke grond wij de persoonsgegevens verwerken, wie toegang hebben tot deze gegevens en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Ten slotte leggen wij uit welke rechten u hebt als betrokkene en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in januari 2019.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle stukjes informatie over een persoon die direct of indirect tot die persoon te herleiden is. U kunt hierbij denken aan uw naam, adres, postcode of woonplaats, maar ook aan uw E-mailadres en telefoonnummer en geboortedatum.

Welke persoonsgegevens verwerkt de EWSK en waarom hebben we uw gegevens nodig?
Wij  verzamelen en verwerken persoonsgegevens van de leden, donateurs en eventuele belangstellenden van de EWSK. De EWSK verwerkt alleen persoonsgegevens die toereikend zijn gelet op de doeleinden, waarvoor de persoonsgegeven worden verzameld. Deze doeleinden zijn:

De persoonsgegevens die de EWSK verwerkt, zijn op te delen in drie categorieën:

Nadere uitwerking persoonsgegevens
Leden
De EWSK verwerkt met uw instemming verschillende gegevens van haar leden:

Wij gebruiken deze gegevens om mogelijk te maken dat u lid/donateur kunt worden en blijven van de EWSK, maar ook om u gebruik te kunnen laten maken van uw rechten als EWSK lid(donateur). Verder maken we gebruik van uw gegevens om contributie te innen, informatie naar u te verzenden en u uit te nodigen voor EWSK-evenementen of activiteiten.

Donateurs
Ook van donateurs verwerkt de EWSK persoonsgegevens. Dit gaat om de volgende gegevens:

Wij gebruiken deze gegevens om uw donatie te kunnen verwerken en het mogelijk te maken dat u een donatie kunt overmaken.

Nieuwsbrief- Sterrenkijker ontvangers:
De EWSK vereniging verwerkt de persoonsgegevens van de mensen die De Sterrenkijker van ons ontvangen de:

Hoe lang bewaart De EWSK uw gegevens?
De EWSK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken, waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. Op het moment dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor een bepaald doeleinde, verwijderen wij uw gegevens.
De bewaartermijn voor de persoonsgegevens is wisselend. De bewaartermijn is afhankelijk van het soort persoonsgegeven en het doeleinde waarvoor het gegeven wordt verwerkt. Sommige persoonsgegeven, zoals namen en adresgegevens van onze leden, moeten op grond van de wet verplicht tien jaar worden bewaard.

Hoe gaat de EWSK om met beveiliging van uw gegevens, vertrouwelijkheid en derden?
De EWSK behandelt uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk. Wij delen deze niet aan derden zonder uw expliciete toestemming. Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens altijd zo goed als mogelijk te beveiligen en verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?
Binnen de EWSK zijn verschillende personen bevoegd om uw gegevens in te zien:

Uw daadwerkelijke persoonsgegevens worden beheerd door de ledenadministratie die ondergebracht is bij de penningmester van de vereniging.
Verder is verschil aangebracht tussen de verschillende functies. Zo kan de secretaris uw Naam Adres Woonplaats (NAW-gegevens) inzien, terwijl de penningmeester uw betaalgegevens kan bekijken.

Welke rechten hebt u?
Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, hebt u verschillende rechten. Dit zorgt ervoor dat u beter inzicht kunt krijgen in de persoonsgegevens die bedrijven over u hebben opgeslagen. Bovendien kunt u beter grip krijgen op de wijze waarop bedrijven met u persoonsgegevens omgaan.
De verschillende rechten zijn:

Wilt u een beroep doen op één van deze rechten? In dat geval kunt u contact opnemen met het bestuur. De contactgegevens vindt u verderop in deze privacyverklaring. Wij streven ernaar om binnen één maand gehoor te geven aan uw verzoek. Dit is afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek.

Let op! Op het moment dat wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming (u hebt in het verleden expliciet toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken), mag u die toestemming altijd intrekken.

Website (klikgedrag en het gebruik van cookies)

Op de website en eventueel Facebook of andere media van  de EWSK kunnen/zijn/worden social media buttons opgenomen. Op die manier verzamelt de EWSK persoonsgegevens. Dit ziet op algemene bezoekgegevens, zoals de meest bezochte pagina’s. Daardoor kan de EWSK de inrichting van onze website optimaliseren.
Gebruik van cookies
Verder maakt  of kan  de EWSK gebruik maken van cookies bij aanbieden van onze diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Vragen?
Als u vragen of klachten hebt over ons privacy beleid, kunt contact opnemen met de secretaris Jan Migchels, Functionaris Gegevensbescherming (FG).
Onze FG is te bereiken per e-mail via secretaris@sterrenwachteindhoven.nl of  telefonisch 06-22866620 .
Bent u niet te tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of hebt u andere klachten in het kader van de privacy? Dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ten slotte…
Wij streven ernaar om het privacy beleid zo actueel mogelijk te maken en te houden. Om die reden kan de EWSK het privacy beleid wijzigingen. De wijzigingen worden bekendgemaakt via de website.

JM 18-01-2019Contact

Bezoekadres

Alberdingk Thijmlaan 3
5615 EB Eindhoven

Postadres

Kijkakkers 15
6026 ER Maarheeze

Telefoon

040 - 211 84 09
Alleen tijdens openingstijden

Mail

secretaris@sterrenwachteindhoven.nl (niet voor aanvraag rondleidingen, zie bij Bezoek)

Ontwerp en techniek © 2015-2021 MonTay Media