Stichting Dr. A.F. Philips` Sterrenwacht

Over de stichting

Stichting Dr. A.F. Philips` Sterrenwacht

Fiscaal nummer: 816698892
Oprichting: 23 november 1936
KvK nummer: 41088233
Rechtsvorm: Stichting
Contact: secretaris@sterrenwachteindhoven.nl

Doelstelling volgens statuten

De stichting werft steun en financiële middelen ten behoeve van het behoud en de restauratie van het interieur, waaronder de telescoop met toebehoren gelegen aan de Alberdingk Thijmlaan 3 te Eindhoven. Verricht voorts alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten

De stichting kan subsidiegelden genereren voor het restaureren van het interieur van de sterrenwacht, zoals in de doelstelling omschreven.

 • De stichting beheert de sterrenwacht
 • De EWSK organiseert in de Sterrenwacht rondleidingen.
 • Naast rondleidingen faciliteert de stichting een rondleidersavond.
 • Om de sterrenwacht als monument meer bekendheid te geven, nemen we deel aan activiteiten van derden, zoals jaarmarkten, schoolbezoeken en de open monumenten dagen.
 • Ook  faciliteren wij publicaties over de sterrenwacht.

Wijze van geld werven

 • De stichting is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 • De inkomsten van de stichting zijn afkomstig van donaties.
 • Subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten.
 • Opbrengst uit de rondleidingen.
 • Sponsor bijdragen door publicatie op de website.
 • Tevens hebben wij bescheiden inkomsten uit de verkoop van sterrenkaarten.

Beheer van het vermogen

 • De stichting heeft een rekening bij een in Nederland gevestigde bankinstelling.
 • Ontvangsten en uitgaven worden zo veel als mogelijk via deze bankrekening geleid.
 • Opbrengsten en uitgaven worden in beginsel verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben.
 • De stichting heeft geen winstdoelstelling.
 • De stichting betaalt geen vergoeding aan haar bestuurders en haar vrijwilligers.
 • In redelijkheid gemaakte uitgaven worden door de stichting vergoed.
 • De stichting maakt jaarlijks een overzicht van inkomsten en uitgaven. Dit overzicht wordt door een onafhankelijk derde gecontroleerd.

Beleidsvoornemens 2020 – 2022

 • Het bestuur zal regelmatig haar eigen functioneren evalueren.
 • Voor het uitdragen van onze doelstellingen moet de bestuurskracht optimaal zijn.
 • De stichting bestendigt een goede samenwerking met de Gemeente Eindhoven en de leden van de Eindhovense Weer- Sterrenkundige Kring (EWSK).
 • Een goede onderlinge band met de vrijwilligers onderhouden

  Eindhoven, januari 2021.

De Sterrenwacht in 2020 - 2022

Op de diverse publieksopenstellingen zijn in 2020 totaal weinig bezoekers in de sterrenwacht geweest door de sluiting van de sterrenwacht per 15 maart door de ontstane pandemie-situatie. We hopen in het voorjaar van 2022 weer gewoon open te zijn.